+31 6 17271279 info@total-feetcare.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen total feet care  en een cliënt waarop total feet care  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Liesbeth zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Liesbeth  zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Liesbeth van total feet care  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, word het bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

Betaling

Alle  prijzen van behandeling staan op de website.  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen op social media en in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Liesbeth  bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Liesbeth  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Liesbeth noteert  de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Liesbeth  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Liesbeth  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Liesbeth  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Beschadiging

Liesbeth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Liesbeth is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Liesbeth  is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Liesbeth, zij moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Liesbeth  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt

Total Feet Care Gemert

Locatie

Gemert

Boek een afspraak

Pinnen is mogelijk

Openingstijden

Maandag: 09:00 – 20:30

Dinsdag: 09:00 – 20:30

Woensdag: 09:00 – 18:00

Donderdag: GESLOTEN

vrijdag: 09:00 – 18:00

Zaterdag: 09:00 – 12:00
Zondag: GESLOTEN

× Hoe kan ik je helpen?